U četvrtak 21. marta u 18:00 sati u prostorijama Udruženja  održati će se XV Izvještajna skupština Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo.

Za ovu Skupštinu predložen je sljedeći :

 

D N E V N I     R E D

  1. Izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor predsjednika i članova verifikacione komisije
  3. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
  4. Verifikacija mandata prisutnih delegata
  5.  Izbor sekretara Udruženja na prijedlog UO
  6. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
  7. Usvajanje Izvještaja UO za 2018. godinu
  8. Izvještaj NO
  9. Razno

   

 1. UO UFSIKS